Til forside

 

Lejebestemmelser

De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldet Vacasol). Vacasols virke er formidling af ferieboligophold mellem lejer og den kontraktligt forpligtede udlejer af ferieboligen.

Aftaler mellem lejer og Vacasol, som helt eller delvist ændrer, modificerer eller ophæver disse lejebestemmelser, skal være skriftlige for at være gyldige. Eventuelle ændringer medfører ikke, at lejebestemmelsernes øvrige betingelser, hverken enkeltvis eller i sin helhed, bliver ugyldige. 

§ 1. Lejeaftalen
Lejeaftalen kan indgås skriftligt, telefonisk, mundtligt eller elektronisk og vil i alle tilfælde være underlagt de generelle vilkår på indgåelsestidspunktet.

Straks efter bestilling sender Vacasol en mail som bekræftelse på den indgåede lejeaftale. Lejer har pligt til at kontrollere bekræftelsen, og er der afvigelser i forhold til det aftalte, skal disse omgående meddeles Vacasol.

Samtlige bekræftelser, lejebeviser og andre informationer vil blive fremsendt elektronisk via e-mail. Lejer kan derudover se supplerende informationer og udprinte bekræftelse ved at logge sig ind på ”My Vacasol”, hvortil adgangskode sendes umiddelbart efter bestilling. Bemærk, at Vacasol ikke fremsender nogen dokumenter med posten.

§ 2. Ferieboligens pris

Ferieboligens pris omfatter de ydelser, der er indeholdt i ferieboligprisen, og som er nævnt på hjemmesiden. Herudover indeholder alle lejepriser en afbestillingsret. Læs mere under § 14 Ved nogle ferieboliger kan der tilvælges ekstra ydelser/services, som så bliver lagt til lejeprisen. Såfremt der forekommer rabatter eller specialpriser i forbindelse med lejeaftalen, kan to eller flere rabatter ikke kombineres, medmindre dette er specifikt nævnt i en specialaftale. Det er lejerens ansvar straks ved bestillingen at oplyse om eventuelle rabatter eller specialaftaler. Sker dette ikke ved bestillingen, så bortfalder retten til disse.

§ 3. Betalingsbetingelser

Ved modtagelse af bekræftelsen forfalder samtidig 25 % af det totale lejebeløb samt eventuel lejer-/ansvarsforsikring, afbestillingsrettigheder og eventuelt ekspeditionsgebyr til betaling. Det resterende lejebeløb skal være Vacasol i hænde senest 60 dage før lejeperiodens begyndelse.

Ved bestilling mindre end 60 dage før lejeperiodens begyndelse er det samlede beløb forfaldent til betaling på én gang. Ved bestilling med mindre end 30 dage til ankomst kan betaling alene ske med kreditkort/betalingskort via indtastning af kortoplysninger under bookingforløbet eller telefonisk til Vacasol.

Lejeaftalen bekræftes ved kundens indbetaling af 1. rate eller det fulde lejebeløb. Beløbet skal være Vacasol i hænde straks efter bestillingen. Er beløbet ikke Vacasol i hænde straks, kan Vacasol ikke garantere for lejeaftalen. Restbeløbet skal indbetales senest 60 dage inden ankomst. Er restbeløbet ikke indbetalt til tiden, forbeholder Vacasol sig ret til at annullere aftalen uden varsel, jf. annulleringsbestemmelserne § 8.

Der er på en række ferieboliger ekstraydelser som el, varme, telefon, vand, ekstra inventar m.m. Det fremgår af den enkelte ferieboligs beskrivelse på Internettet eller My Vacasol, hvilke ydelser der er indeholdt i lejeprisen, og hvilke ydelser der skal afregnes særskilt.

Der gøres opmærksom på, at der ved betaling med kreditkort på Vacasols hjemmeside vil blive opkrævet et gebyr. Bemærk venligst, at hvis der benyttes et betalingskort til betaling af 1. rate på vores hjemmeside, så vil 2. rate automatisk blive trukket på samme kort på forfaldsdatoen.
Det er gratis at betale med dankort eller at foretage en bankoverførsel. Obs ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen gennem e-mærket. Bemærk, at ved bankoverførsel mindre end 60 dage før ankomst skal der sendes en kvittering på overførslen til Vacasol enten på mail info@vacasol.dk eller på fax +45 38 41 42 08. 

§ 4. Depositum

Vacasol eller den lokale partner til Vacasol er berettiget til at opkræve et depositum, enten i forbindelse med 2. rate eller ved ankomst til nøgleudleveringsstedet. Depositummet tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser og returneres senest 14 dage efter afrejse (dog i højsæsonen op til 4 uger), når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Bemærk, at der ofte skal udfyldes et skema med kontonummer m.m., som ligger i ferieboligen, for at depositummet kan tilbageføres til lejers konto. Vacasols udenlandske gæster bedes huske IBAN-nummer og SWIFT-kode til tilbageførelse af depositum.
Forbrug af strøm, varme m.m. skal normalt afregnes ved afrejse, men kan i nogle tilfælde modregnes depositummet. Der gøres opmærksom på, at sidstnævnte form for afregning kan inkludere gebyrer, som varierer alt efter, hvilken lokal partner man har lejet hos. Læs mere under § 10 

§ 5. Antal personer

Ferieboligen må ikke beboes af flere personer end det antal, der står angivet i beskrivelsen af ferieboligen. Hersker der tvivl omkring det tilladte antal personer, henvises til lejebeviset eller internetbeskrivelsen. Børn indgår også i det tilladte antal personer. Børn under 2 år ud over det tilladte antal personer, skal forespørges hos Vacasol i forbindelse med bookingen. Husdyr må kun medbringes, såfremt det fremgår af lejebeviset eller internetbeskrivelsen af ferieboligen, at dette er tilladt. Mere end 1 husdyr skal altid forespørges hos Vacasol. 

§ 6. Rengøring

Lejer er forpligtet til at efterlade den lejede feriebolig i ryddelig og rengjort stand ved lejemålets afslutning. Eventuelle manglende rengøring ved afrejse (udlejers skøn) vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring kan bestilles hos Vacasol eller hos Vacasols lokale partner på nøgleudleveringsadressen ved ankomst, såfremt dette kan tilkøbes.

Lejer er ansvarlig for alt, hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette den lokale udlejer af ferieboligen herom. Ikke meddelte skader før afrejse vil blive udbedret for lejers regning. Opståede skader i vil blive udbedret snarest muligt og skal afregnes inden afrejse.

§ 7. Ombooking/ændring af lejemål eller periode

Ombooking/ændring af lejemål eller periode indtil 60 dage før ankomst kan kun ske, hvis lejer har tilkøbt Vacasol Flex (læs mere under § 15). 

Senere ændringer vil blive betragtet som en annullering og derfor være underlagt § 8, annulleringsbestemmelser. 

§ 8. Annulleringsbestemmelser

Lejer kan annullere lejeaftalen indtil lejemålets begyndelse. Annulleringen gælder fra den dato, hvor den er modtaget af Vacasol. Annulleringen skal sendes skriftligt pr. mail til info@vacasol.dk eller på fax +45 38 41 42 08.

Annulleringen afregnes ud fra følgende betingelser:

Indtil 60 dage før lejeperiodens begyndelse betales

  • 25 % af lejeaftalens pris (dog mindst DKK 500,-)

Fra den 59. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales

  • 100 % af lejeaftalens pris

*) Manglende fremmøde: Hvis lejer ikke ankommer til den lejede feriebolig før midnat på ankomstdagen og ikke har informeret nøgleudleveringsstedet herom, vil dette blive betragtet som manglende fremmøde.

Ved annullering tilbagebetales eventuelt ekspeditionsgebyr og forsikringspræmie ikke.

§ 9. Prisændringer

Vacasol er berettiget til at ændre lejen forholdsmæssigt, såfremt der indføres nye skatter, afgifter, gebyrer eller ved valutakursændringer. Prisstigninger som følge af nævnte må ikke overstige 10 % af lejen, og underretning herom skal være lejeren i hænde senest 14 dage før afrejsen. 

§ 10. Reklamationer

Skulle der være reklamationer i forbindelse med den lejede feriebolig, skal disse meddeles skriftligt til den lokale udlejer på feriestedet straks efter lejeperiodens begyndelse. Hvis der mod forventning ikke kan opnås en tilfredsstillende løsning, skal Vacasol kontaktes skriftligt eller telefonisk hurtigst muligt og helst 48 timer efter lejeperiodens begyndelse. Mail: info@vacasol.dk eller telefon +45 70 26 31 31

Lejeren skal herefter give Vacasol en rimelig frist til at søge eventuelle fejl, skader eller mangler udbedret. Hvis en fejl, mangel eller skade ikke kan udbedres tilfredsstillende skal en skriftlig reklamation være Vacasol i hænde senest 10 dage efter lejeperiodens afslutning.

Utilfredsstillende rengøring er udelukkende et forhold mellem lejeren og nøgleholderen (ejeren eller dennes repræsentant) og skal meddeles til dennes straks efter lejeperiodens begyndelse. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler, jf. § 6.

Såfremt lejeren vælger at forlade ferieboligen uden at informere Vacasol herom, og derved ikke giver Vacasol en rimelig frist til at rette eventuelle fejl, mangler eller skader, kan der ikke gøres krav på erstatning, da lejeren derved har umuliggjort en rettelse/udbedring af ferieboligen/inventaret eller overflytning til en anden feriebolig.

Vacasol og samarbejdspartner påtager sig intet ansvar for ændringer eller forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (fx badeforhold, lokale skatter, lukning af restauranter o.lign.). Vacasol og samarbejdspartner påtager sig heller ikke ansvar for forringelse af lejerens ferieophold, når det skyldes vejrforhold, støjgener fra byggeri, lugtgener fra nærliggende gårde, trafik el. lign., insekter m.m.

Desuden gøres der opmærksom på, at swimmingpools oftest ikke er åbne hele året - normalt ligger åbningsperioden fra midt maj til midt september. Lejer bedes kontakte Vacasol for præcise åbningsperioder for den enkelte feriebolig. 

§ 11. Ændring af lejeaftalen

Ændringer eller afvigelser i forhold til lejeaftalen, som opstår efter indgåelse af aftalen, er kun tilladt, når disse ikke er foretaget af Vacasol direkte men har indflydelse på Vacasols lejeaftale over for lejer (fx som følge af, at Vacasols lokale partner ikke kan garantere tilgængeligheden af den valgte feriebolig på det ønskede tidspunkt). Dette gælder også ændringer eller afvigelser, som ikke var Vacasol bekendt på det tidspunkt, hvor lejeaftalen blev indgået. Vacasol er forpligtet til straks at informere lejer om ændringer eller afvigelser til lejeaftalen. Hvis ændringerne er til væsentlig ulempe for lejer eller medfører, at Vacasol ikke kan fastholde lejeaftalen, tilbyder Vacasol at afhjælpe følgerne ved at tilbyde en anden – fra et standardmæssigt synspunkt – ligeværdig bolig eller en gratis afbestilling. Såfremt der på tidspunktet ikke er nogen – fra et standardmæssigt synspunkt – ligeværdig bolig til rådighed, tilbydes en feriebolig, der kommer tættest på dette. Vælges der en feriebolig af højere værdi, er kunden forpligtet til at betale prisforskellen. Der ydes herudover ingen yderligere erstatning.

Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra Vacasols side som følge af force majeure, strejke eller epidemiske sygdomstilfælde o.lign., medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler. 

§ 12. Lejerens pligter

Lejeren er forpligtet til at møde op på det i lejebeviset anførte tidsrum for nøgleudlevering eller selv direkte at træffe aftale med nøglekontoret/nøgleudleveren om et eventuelt senere tidspunkt for afhentning. Aftale med nøglekontoret skal være truffet inden sidste nøgleafhentningstidspunkt på ankomstdagen.

Lejeren er ansvarlig for at behandle ferieboligen, og alt hvad hertil hører, omhyggeligt, ansvarligt og på behørig vis, idet lejer hæfter for alle skader, som lejeren (ledsagere, gæster og husdyr) har forårsaget. Udlejer er berettiget til at opsige lejeren med omgående virkning, såfremt lejeren eller andre i dennes gruppe ikke behandler ferieboligen og alt, hvad der dertil hører, på behørig vis eller på andre måder optræder til gene for eller aggresivt over for andre beboere eller naboer.

Ved lejemålet udleveres nøgler mod eventuel betaling af et depositum. Depositummet tilbagebetales ved lejens ophør, såfremt ferieboligen afleveres i ordentlig og ryddelig stand, og såfremt lejeren ikke skylder udlejeren yderligere beløb.

Lejerens hæftelse for omkostninger og skader bevares, selv om disse beløbsmæssigt overstiger det indbetalte depositum. Det påhviler lejeren at efterlade ferieboligen i ryddelig stand og uden opvask, og affald må ikke henstå, selv om der er betalt for slutrengøring. Glemte sager kan inden for 2 uger efter hjemkomst efterlyses igennem Vacasol.

Bemærk, at ungdomsgrupper (hvor alle rejsedeltagere er under 25 år) ikke accepteres i visse ferieboliger. Ved tvivl bedes Vacasol kontaktet. 

§ 13. Værneting

Alle tvister mellem Vacasol og lejer skal afklares efter dansk rets regler om forbrugerværneting. Ved tvister mellem Vacasol og erhvervsdrivende kunder, afklares sagen ved retten på Frederiksberg.

§ 14. Afbestillingsret

Alle vores lejepriser er inklusiv en afbestillingsret i tilfælde af, at du nødsaget til at afbestille ferieboligen pga. sygdom, tilskadekomst eller dødsfald. Afbestillingsretten dækker indtil dagen før lejemålets tiltrædelse, når lejer ikke kan flytte ind i ferieboligen på ankomstdagen (første lejedag) som følge af død, alvorligt ulykkestilfælde eller akut sygdom, brand eller indbrud, der rammer lejeren eller ledsager(e), pågældendes hustru, ægtemand, børn, søskende eller forældre, og skal anmeldes til Vacasol senest kl. 12.00 dagen før lejemålets tiltrædelse.

Afbestillingsretten dækker ikke enkeltpersoner, som melder fra som følge af sygdom m.m., såfremt lejemålet gennemføres. Ved sygdom skal dokumentation i form af en lægeerklæring være Vacasol i hænde senest 48 timer efter lejeperiodens start, for at refundering kan finde sted. Ved brand og indbrud skal der indsendes politirapport el.lign. dokumentation. Omkostninger til dokumentation afholdes af lejer. Vacasol forbeholder sig ret til ved egen læge at gennemføre yderligere undersøgelser. Gennemføres lejeaftalen ikke, eller bliver den afbrudt før tid, gælder lejebestemmelserne. En afbestilling betragtes som foretaget, når skriftlig meddelelse herom er modtaget.

§ 15. Fortrydelse og ændring af booking 

48-timers fortrydelsesret

Hos Vacasol kan lejer tilkøbe en 48-timers fortrydelsesret, hvor denne senest 48 timer efter bestillingen kan afbestille hele sit ophold kvit og frit. Hvis lejer fx ønsker at reservere en feriebolig, men endnu ikke er helt sikker på fx flybilletter el.lign., er denne fortrydelsesret en god idé. Betaling foretages blot samtidig med bestillingen, men ved eventuel brug af fortrydelsesretten refunderes hele beløbet (undtagen prisen for fortrydelsesretten). Bemærk, at 48-timers fortrydelsesret skal tilkøbes samtidig med bookingen og ikke kan tilkøbes efterfølgende. 

Vacasol Flex 

Med tilkøb af Vacasol kan lejer frit ændre sin feriebolig eller periode for ferie (inden for samme kalenderår) helt frem til 60 dage før afrejse. Hvis lejer fx pludselig bliver nødt til at flytte sin ferie eller hellere vil have en anden feriebolig, ændres dette af Vacasol uden beregning. Bemærk, at hvis der bestilles et dyrere hus eller en dyrere periode, så skal forskellen indbetales. Vacasol tilbagebetaler naturligvis også eventuel overskydende betaling, hvis der vælges en billigere periode eller feriebolig. Bemærk, at Vacasol Flex skal tilkøbes samtidig med bookingen og ikke kan tilkøbes efterfølgende.  

§ 16. Forsikring

Vacasol og Europæiske Rejseforsikring tilbyder forsikring som tilkøb ved leje af en feriebolig. Vores afbestillingsret er allerede inkluderet i lejeprisen og dækker afbestilling frem til afrejse. Lejer-/ansvarsforsikringen sikrer tilbagebetaling af lejen ved sygdom eller tilskadekomst opstået efter indflytning samt eventuelle skader på indbo. Bemærk, at forsikringen skal tilkøbes i forbindelse med bestillingen af ferieboligen og ikke kan tilkøbes efterfølgende.

Lejer/ansvarsforsikring

Har lejer lejet en feriebolig, men bliver nødsaget til at afbestille eller afbryde opholdet pga. sygdom, tilskadekomst eller dødsfald hos lejer selv eller dennes nærmeste pårørende, dækker forsikringen den del af lejen, som Vacasol er berettiget til efter lejeaftalen. Ved afbrydelse får lejer lejen erstattet for de dage, som denne ikke benytter ferieboligen. Forsikringen dækker, når afbrydelsen er meddelt Vacasol inden kl. 12.00 senest dagen før, for den efterfølgende dag. Mht. dokumentation m.m. gælder samme regler som ved afbestillingsret. Forsikringen dækker desuden eventuelle skader forårsaget ved uheld på indbo i ferieboligen.

Ønskes de fulde forsikringsbestemmelser, henvises til www.vacasol.dk

Læs mere og se alle forsikringspriser og priser for 48-timers fortrydelsesret samt Vacasol Flex her

§ 17. Forbehold

Vacasol har etableret ansvarsforsikring som feriehusformidler i henhold til dansk erstatningsrets bestemmelser, men påtager sig ikke ansvar, der går ud over disse bestemmelser. Vacasol påtager sig ikke ansvar for lejerens person eller ejendele i lejeperioden.

Vacasol tager forbehold for varierende priser, ændringer i lokale priser på forbrug som varme, el, gas og vand, specialtilbud og ændringer på hjemmesiden. Vacasol tager desuden forbehold for tastefejl på hjemmesiden samt fejlinformationer fra samarbejdspartnere.

§ 18. Specielle regler ved udvalgte områder i Danmark


Hvide Sande

OBS: Hvis man er op til maks. 2 personer i lejemålet, kan der opnås 25 % rabat på mange af vores feriehuse i udvalgte perioder, når blot lejemålet varer minimum en uge og har ankomstdag lørdag. Vær opmærksom på, at personantal inkluderer børn over 2 år. Husdyr må kun medbringes, såfremt dette fremgår af lejebeviset/bookingen. Modtages besøg (også kun en nat) eller ankommer mere end 2 personer, er lejer forpligtet til at betale fuld pris for hele lejemålet. Vacasol forbeholder sig naturligvis ret til stikprøvekontrol. Ved reservering af en feriebolig med swimmingpool og andre udvalgte huse opkræves et depositum på DKK 1.100,-.

Jammerbugten og Thy

Aldersgrænse på 26 år for grupper på 4-10 personer. Dette gælder ikke for unge mennesker, der holder ferie med deres forældre, eller 2-3 unge, som vil leje et hus sammen. Kontrolbesøg kan forekomme.

Kalundborg og Odsherred

Der opkræves husdyrgebyr på DKK 100,- pr. husdyr.

Odder

Eventuel båd/kano ved feriehuset er ikke med i udlejningen.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på vacasol.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Vacasol A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. 

Kun personalet for Vacasol A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. 

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Hvis I opbevarer kundeoplysningerne krypteret skal det skrives og forklares, hvordan de er krypteret. Det samme gælder for næste punkt, nemlig transmissionen af kundeoplysningerne. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.vacasol.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Vacasol A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Vacasol A/S via e-mail info@vacasol.dk.

Cookies På www.vacasol.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik Vi bruger en logstatistik på www.vacasol.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere www.vacasol.dk.

Kan vi hjælpe?
Ring
nu på:

70 26 31 31

Kontaktinfo »

Om Vacasol


Hos Vacasol A/S samarbejder vi med erfarne ferieboligudlejningsbureauer i primært Sydeuropa.

Vi har aktuelt over 100 samarbejdspartnere som leverer ferieboliger til vores netværk.

Vi er 100% internetbaseret, al aktivitet foregår via internet og telefon.

Vi har ingen fordyrende led eller store udgfter til eksempelvis feriekataloger med forældede informationer.

Læs mere

      


  • Vacasol A/S ® (Vacasol International A/S)
  • info@vacasol.dk
  • Tel +45 70 26 31 31
  • Fax +45 38 41 42 08